Bezpečnost

Natáčení audiovizuálního díla je činnost, která již ze své tvůrčí podstaty klade vysoké nároky na kognitivní funkce všech členů štábu, je činností vysoce rizikovou, a to i v případech, kdy neobsahuje žádné akční či jinak na první pohled nebezpečné scény.

Stejně jako na všechna komerční odvětví i na výrobu audiovizuálního díla se vztahují zákonné povinnosti a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Tato legislativa vychází z harmonizovaných právních předpisů EU, konkrétně v České republice se jedná o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

V České republice je zavedena odborná kvalifikace „osoba odborně způsobilá k prevenci rizik“ (pro potřeby tohoto dokumentu dále jako BOZP specialista). Činnost na filmovém place může též vykonávat osoba pod dozorem BOZP specialisty.

Tento dokument obecného rázu je platný pro všechny typy produkcí bez ohledu na velikost či typ projektu (reklama, film, TV, dokument apod.).

 

Odpovědnost

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost za bezpečnost práce na natáčení má vedoucí natáčení a producent, a to jak z hlediska dodržování zákonných norem, tak i trestně právní roviny v případě, že na natáčení dojde ke zranění, smrti či škody na majetku. Dle § 148 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku hrozí tomu, kdo z nedbalosti ublíží jinému tím, že poruší povinnosti, které vyplývají z jeho zaměstnání či povolání, nebo kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob tím, že hrubě poruší zákon o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce, dopravy nebo hygienické zákony, trest odnětí svobody na jeden až tři roky

PROČ MÍT OSOBU ODBORNĚ ZPŮSOBILOU K PREVENCI RIZIK NA PLACE?

„Kryje vám záda.“ Nemá sice odpovědnost za případné nehody, ale pomůže vám řídit (nést?, vyhledávat?) rizika, odborně odpoví na všechny otázky, zpracuje dokumentaci, získá a zpracuje dokumentaci od dodavatelů a aktivně dohlíží na průběh natáčení, komunikuje s jednotlivými odděleními, realizuje bezpečnostní porady a působí preventivně v souladu s filmařským work-flow. V případě, že se něco pokazí, pomůže vám škody minimalizovat.

POVINNOSTI DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE, OBZVLÁŠTĚ VYHLEDÁVÁNÍ RIZIK A PŘIJÍMÁNÍ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ NEBO MINIMALIZACI, SE TÝKAJÍ VŠECH PRODUKCÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST ŠTÁBU. V TOMTO OHLEDU SE NA PRODUKČNÍ SPOLEČNOST HLEDÍ JAKO NA ZAMĚSTNAVATELE A PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. PLATÍ, ŽE MÁ-LI ŠTÁB:

0 – 25

osob

může zajišťovat úkoly v prevenci rizik vedoucí natáčení nebo jím pověřená osoba

26 – 500

osob

může zajišťovat úkoly v prevenci rizik vedoucí natáčení nebo jím pověřená osoba, pokud má odbornou kvalifikaci „osoby odborně způsobilé v prevenci rizik

500 A VÍCE

osob

štáb vždy musí mít BOZP specialistu – „osobu odborně způsobilou v prevenci rizik

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z NATÁČENÍ ZAHRANIČNÍCH PROJEKTŮ, VZHLEDEM K VYTÍŽENOSTI VEDOUCÍHO NATÁČENÍ A SPECIFIČNOSTI NATÁČENÍ DOPORUČUJEME ZVÁŽIT VYUŽITÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY DLE KONKRÉTNÍHO PROJEKTU. JE PROTO VŽDY NEZBYTNÉ DODRŽET POSTUP ZHODNOCENÍ RIZIK A NA ZÁKLADĚ TOHO STANOVIT TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ.

BEST PRACTICE

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z REÁLNÝCH PROJEKTŮ SE OSVĚDČILO PRO POTŘEBY VÝROBY AV DÍLA NÁSLEDUJÍCÍ DĚLENÍ:

0 – 25

osob

vedoucí natáčení bez odborné kvalifikace konzultuje s externím BOZP specialistou

26 – 50

osob

vedoucí natáčení s odbornou kvalifikací v prevenci rizik, případně proškolený asistent produkce, který pod dozorem vedoucího natáčení (který má odbornou kvalifikaci v prevenci rizik) převezme úkoly v oblasti BOZP

51 - 100

osob

součástí štábu by měla být osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, vyhrazená pouze pro tuto činnost

101 A VÍCE

osob

je vhodné mít osobu zabývající se prevencí rizik přiřazenou ke každému štábu a BOZP supervizora, který působí jako vedoucí oddělení a koordinuje komplexně otázky bezpečnosti práce a ochrany před covidem-19

VŽDY JE DŮLEŽITÉ ZVÁŽIT VYUŽITÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB BEZ OHLEDU NA VELIKOST ŠTÁBU.

DVANÁCTERO BEZPEČNÉHO FILMU

1

ANALÝZA RIZIK OD DODAVATELŮ

podle § 101 až § 108 zákoníku práce, pokud na pracovišti (filmovém natáčení) působí více než jeden zaměstnavatel, jsou všichni povinni seznámit se vzájemně písemně s riziky a na základě § 13 zákona č. 309/2006 Sb. se tato povinnost týká i všech osob samostatně výdělečně činných.

BEST PRACTICE: Při prvním poptávání analýz rizik je vhodné osobní setkání. Je možné si přizvat i specialistu BOZP, který subdodavatelům vysvětlí, co přesně potřebujete a v jaké formě. Je schopný pomoci subdodavatelům s vypracováním. Po dodavatelích vyžadujte průběžné aktualizace analýz rizik a zdůrazněte, že musí zahrnout i subdodavatele.

2

VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK K PRACOVIŠTI (LOKACÍM)

z hlediska natáčení je pracovištěm lokace nebo ateliér. Vzhledem k tomu, že se musí všichni účastníci natáčení vzájemně seznámit s riziky, produkce vypracovává analýzu rizik na pracovišti v kontextu činnostmi, které se na něm budou odehrávat, a tu musí mít k dispozici všichni dodavatelé. Tento krok začíná již na technických obhlídkách, kde je nezbytné posbírat data (podklady pro tvorbu analýzy rizik) a u lokací v horším technickém stavu zvážit vypracování statických posudků, či přizvání jiných odborníků dle rizika.

BEST PRACTICE: Na technických prohlídkách bývá spousta informací, které mohou zapadnout, je proto vhodné udělat si audiovizuální záznam z prohlídek. Důležité je analýzu rizik aktualizovat při změně činností nebo podmínek natáčení.aktualizace analýz rizik a zdůrazněte, že musí zahrnout i subdodavatele.

3

BOZP PROŠKOLENÍ VŠECH ODDĚLENÍ VÝROBY

zejména seznámení s riziky a opatřeními. Všechna oddělení musí být proškolena před započetím natáčení. Toto je možné provést v rámci celo-projektové produkční porady a u větších projektů pak individuálně s jednotlivými odděleními výroby.

BEST PRACTICE: Je dobré spojit proškolení i s dalšími důležitými informacemi (např. o opatřeních proti covidu-19), kdy je možné provést revizi na základě zpětné vazby od jednotlivých oddělení. Zorganizujte setkání s vedoucími jednotlivých oddělení a proberte s nimi rizika a opatření, proškolte je, nechte si podepsat prezenci a domluvte se s nimi, že proškolí své podřízené a dodají vám podepsané prezenční listiny. Dodejte jim k tomu potřebné podklady. V rámci školení se často narazí na potenciální komplikace, které by se jinak řešily až na place. Snižuje se tak riziko vícenákladů.

4

SEZNÁMENÍ ŠTÁBU S RIZIKY

probíhá jednak formou předání analýzy rizik k lokacím a zpracování check-listů v kontextu činnosti a lokace. Analýzu rizik i denní checklist je nezbytné přiložit k dispozicím. Denní checklist je přehledné shrnutí analýz rizik dodavatelů vztahující se k činnosti a technice, která bude daný den na place na konkrétních natáčených scénách.

BEST PRACTICE: K dispozicím přikládejte vždy analýzu rizik. Kromě analýzy rizik produkce je vhodné přiložit i analýzu relevantních dodavatelů, pokud se v daném dni budou podílet na projektu.

5

SAFETY MEETING

neboli bezpečnostní schůzku je potřeba realizovat každý natáčecí den před zahájením prací. Zde se shrnou nejdůležitější rizika a je zde prostor pro oznámení úpravy opatření pro snížení rizik, pokud dojde ke změně třeba z důvodu počasí.

BEST PRACTICE: Důležitá je příprava, ideální délka je do 5 minut, a zpravidla ji vede asistent režie ve spolupráci s BOZP specialistou. V rámci safety meetingu by měl dát asistent režie prostor pro krátké vyjádření kaskadérům a SFX, pokud je v daný den čeká realizace. Je vhodné zařadit prostor pro safety meeting přímo do dispozic.

6

DOHLED NA NATÁČENÍ

je klíčovou činností v rámci prevence. Je třeba si všímat, zda neprobíhají současně dvě činnosti, které se navzájem mohou ovlivnit a způsobit nehodu. Zároveň je třeba dohlížet na dodržování opatření analýzy rizik. Osoba dohlížející na bezpečnost práce při natáčení má za úkol soustavně vyhledávat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců (členů štábu), která vychází z ustanovení § 102 zákoníku práce a ostatních předpisů týkajících se BOZP.

BEST PRACTICE: Je dobré spojit proškolení i s dalšími důležitými informacemi (např. o opatřeních proti covidu-19), kdy je možné provést revizi na základě zpětné vazby od jednotlivých oddělení. Zorganizujte setkání s vedoucími jednotlivých oddělení a proberte s nimi rizika a opatření, proškolte je, nechte si podepsat prezenci a domluvte se s nimi, že proškolí své podřízené a dodají vám podepsané prezenční listiny. Dodejte jim k tomu potřebné podklady. V rámci školení se často narazí na potenciální

7

NEAR MISS REPORT

(report skoronehody) – druhým klíčovým nástrojem prevence je sledování skoronehod. To jsou situace,
kdy cokoliv nedopadne tak, jak mělo, ale jen šťastnou náhodou nebo díky opatřením se nikomu nic nestalo nebo nedošlo ke škodě. Na základě near miss reportu se následně vytváří opatření, aby se opakování takové situace předešlo. POZN: Skoronehoda nemusí nutně znamenat, že někdo něco pokazil, ale naopak to, že někdo udělal určité opatření správně, a díky tomu nedošlo ke škodě. To je také důležitá informace pro produkci.

BEST PRACTICE: Vždy když dojde ke skoronehodě, porovnejte report s analýzou rizik a tu případně aktualizujte.

8

ZÁZNAM O NEHODĚ

když dojde k nehodě, je nezbytné posbírat co nejvíce informací o tom, co se stalo, písemné výpovědi svědků a další důležité skutečnosti, které mohou pomoci při vyšetřování. Následně mohou sloužit jako podklady při právním řešení situace. Pokud je někdo ze členů štábu v zaměstnaneckém poměru, je nezbytné vyplnit knihu úrazů, případně záznam o úrazu. Tato povinnost vychází z § 105 zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

BEST PRACTICE: Když dojde k úrazu či nehodě, je třeba nejprve řešit první pomoc a zamezit zhoršení situace. Poté je vhodné oslovit experty v oblasti bezpečnosti práce, aby vám pomohli situaci řešit spolu s právními zástupci.

9

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A PREVENCE

psychická pohoda, respekt mezi jednotlivými členy štábu, prevence únavy a bezpečnostní přestávky mají zcela zásadní vliv na efektivitu natáčení, ale i na úrazovost a míru rizika vzniku nehody. Současně je to oblast, která má z hlediska efektivity významný dopad na riziko vícenákladů a s tím spojenou ekonomickou stránku. Bezpečnostní přestávky z důvodu psychické a zrakové zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

BEST PRACTICE: Při analýze rizik je vhodné udělat i analýzu rizik spojených s psychickou zátěží a zavést vhodná opatření.

10

VEDENÍ DOKUMENTACE

veškeré analýzy rizik, reporty, prezenční listiny z proškolení, knihu úrazů (u zaměstnanců) apod. je potřeba v papírové podobě archivovat a mít je uloženy tak, aby v případě nehody nebo kontroly byly k dispozici. Nedílnou součástí bezpečnostní dokumentace je také průvodní a provozní dokumentace technických zařízení: záznamy o revizích a kontrolách technických zařízení a záznamy o kvalifikaci osob pověřených údržbou a kontrolou technických zařízení. V případě kontroly, nehody nebo úrazu je bude požadovat inspektorát práce, policie nebo pojišťovna.

BEST PRACTICE: Je dobré mít založený šanon, který má u sebe BOZP specialista. Pokud produkce nemá specialistu, tak je uložen u produkce. BOZP specialista zároveň dohlíží na dokumentaci a oprávnění osob při provozování technických zařízení.

11

PŘEKLAD DOKUMENTŮ DO JINÉHO JAZYKA

pokud se natáčení účastní zahraniční herci nebo členové štábu, musí být všechna školení a analýzy rizik jak v češtině, tak v angličtině, nebo v jazyce zahraničních členů štábu. Povinnost seznámení s riziky v rodném jazyce vychází z § 106 odst. 1 zákoníku práce a platí, že zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Slovo „srozumitelná“ znamená „v jeho rodném jazyce“.

BEST PRACTICE: V rámci safety meetingu je nejefektivnější u zahraničních štábů, když asistent režie vede meeting v angličtině a BOZP specialista zopakuje informaci v češtině.

12

MEDIK NA SETU A KRIZOVÉ PLÁNY

na základě analýzy rizik v kontextu s realizovanými akcemi je třeba zvolit potřebnou míru zdravotnického zabezpečení natáčení. Mírou zabezpečení je myšleno: počet sanitních vozů a kvalifikace jejich posádky (zda jsou přítomni jen záchranáři, medici nebo i lékař chirurg či anesteziolog). Tato povinnost vychází z § 102 odst. 6 zákoníku práce a platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajišťují přivolání zdravotnické záchranné služby.

Je nezbytné mít i krizové plány pro případ hromadné nehody nebo při vysoce rizikových lokacích

BEST PRACTICE: Při stanovení míry lékařského zabezpečení je vhodné vycházet z analýzy rizik kaskadérů a BOZP specialisty.

CO NÁM DODRŽENÍ ZÁSAD BEZPEČNÉHO NATÁČENÍ PŘINESE?
 • KLIDNÉ SPANÍ.
 • SNÍŽÍ SE RIZIKO ZASTAVENÍ NATÁČENÍ Z DŮVODU VZNIKU ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU.
 • VYŠŠÍ EFEKTIVITU A POZITIVNÍ DOPAD NA PŘEDCHÁZENÍ VÍCENÁKLADŮM.
 • SPLNĚNÍ VŠECH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ.
 • V PŘÍPADĚ NEHODY HRAJE SPRÁVNĚ VEDENÁ DOKUMENTACE KLÍČOVOU ROLI VE VŠECH ODPOVĚDNOSTNÍCH
  ASPEKTECH A MŮŽE MÍT DOPAD NA PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY A PŘÍPADNÉ SLEVY NA POJIŠTĚNÍ.
 • VNÍMÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OČÍCH ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ JAKO BEZPEČNÉHO MÍSTA PRO NATÁČENÍ.

Náklady na zajištění bezpečnosti práce se vždy odvíjí od velikosti štábu, charakteru natáčení, počtu lokací, ale i úrovně servisu, který produkce od dodavatele získá. Je vždy na producentovi, aby vyhodnotil přínosy a vícenáklady spojené s touto službou.

Je možné kombinovat přístup zaškolených pracovníků v rámci produkčního týmu s externím konzultantem pro určité lokace či scény, nebo najmout BOZP specialistu na celou dobu natáčení, kdy specialista vede veškerou dokumentaci, vede safety meetings, dohlíží na dodržování stanovených pravidel a aktivně přispívá k prevenci a efektivitě work-flow.

Evropský institut bezpečnosti filmových projektů vede v současné době jednání s pojišťovnami ohledně výrazných slev na pojištění (hovoří se až o 30% slevě) pro projekty, které budou mít v pořádku otázky bezpečnosti práce – známku „bezpečné natáčení“.

Řádově se náklady na bezpečnost práce, kterými je myšleno BOZP specialista a autorizovaná dokumentace, pohybují v jednotkách tisíc korun za natáčecí den v závislosti na rozsahu služeb jednotlivých dodavatelů a jejich úrovni implementace filmařského work-flow v rámci služeb BOZP.

MÝTY A FAKTA

MÝTUS

 1. NA NATÁČENÍ JSOU VŠICHNI DODAVATELÉ ŽIVNOSTNÍCI A KAŽDÝ ODPOVÍDÁ SÁM ZA SEBE, PROTO KDYŽ NEMÁM ZAMĚSTNANCE, TAK NENÍ TŘEBA ŘEŠIT BEZPEČNOST PRÁCE.
 2. NEMÁME AKČNÍ SCÉNY ANI KASKADÉRY, NEBEZPEČÍ NEHROZÍ,

  TAK NEPOTŘEBUJI ŘEŠIT BEZPEČNOST PRÁCE.
 3. PRODUKCE SI VEZE VLASTNÍHO BEZPEČÁKA ZE ZAHRANIČÍ,

  NENÍ POTŘEBA MÍT NAVÍC JEŠTĚ MÍSTNÍHO.

FAKT

 1. VEŠKERÉ POVINNOSTI V OBLASTI BOZP SE DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB.,
  § 13 VZTAHUJÍ I NA ŽIVNOSTNÍKY (OSVČ) BEZ ZAMĚSTNANCŮ, TEDY I NA
  CELÝ ŠTÁB POSKLÁDANÝ Z ŽIVNOSTNÍKŮ.
 2. NEJVĚTŠÍMI RIZIKY JSOU RIZIKA, KTERÁ JSOU NEOČEKÁVANÁ. SOUČASNĚ ŽÁDNÝ ZÁKON NESTANOVÍ, ŽE BY MĚL BÝT SPECIALISTA JEN U NEBEZPEČNÝCH SCÉN. DODRŽOVAT PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRÁCE JE NEZBYTNÉ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.
 3. ČESKÁ LEGISLATIVA JASNĚ DEFINUJE KVALIFIKAČNÍ STANDARDY PRO BOZP, POKUD ZAHRANIČNÍ SPECIALISTA NEMÁ ČESKÉ OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, PAK JE NA NĚJ Z HLEDISKA ÚŘADŮ POHLÍŽENO JAKO NA NEZPŮSOBILÉHO K VÝKONU TÉTO FUNKCE. BOZP SPECIALISTA MUSÍ BÝT TAKÉ SCHOPNÝ VYPRACOVAT DOKUMENTACI DLE ČESKÉ LEGISLATIVY V ČESKÉM JAZYCE A SEZNÁMIT ŠTÁB S RIZIKY V ČESKÉM JAZYCE.

ZÁVĚREM

Jak se postupně mění a vyvíjí legislativa v ČR i ve světě, jsou požadavky na bezpečnost práce stále náročnější a lze očekávat, že se tento trend bude stupňovat. Zároveň máme na základě vlastní praxe ze zahraničních projektů natáčených v České republice dostatek dat a zkušeností, které ukazují, že bezpečnost práce není jen „otravným nákladem navíc“, ale může být při správné implementaci plně kompatibilní s filmařským work-flow a mít zásadní pozitivní dopad ekonomický (z hlediska efektivity a rizika vícenákladů), ale i na případné pojistné plnění.

Ekonomické výhody a citlivý přístup k filmařskému work-flow jsou klíčové priority projektu Bezpečný film.

NAVAZUJÍCÍ PROJEKT BEZPEČNÝ FILM

Evropský institut bezpečnosti filmových projektů ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství Technické univerzity Ostrava připravuje projekt Bezpečný film, jehož cílem bude proškolování BOZP specialistů na různých úrovních, ať už půjde o proškolení vedoucího produkce či asistenta produkce, který bude mít na starosti vedení dokumentace v rámci menších štábů, tak také o proškolení BOZP specialistů na problematiku výroby av děl. Projekt Bezpečný film bude nabízet přednášky, sérii webinářů a poskytovat konkrétní nástroje pro tvorbu analýzy rizik a další.

Toto je živý dokument, který budeme upravovat, jak se bude měnit legislativa a přicházet novější i efektivnější nástroje pro řízení rizik v rámci av výroby.